WORKS  –  CITIES   HORIZONS   HISTORY IMAGES   
0312-064_huashizhong.jpg
arrow_back0.gif
t_arrow_fwd0.gif
No. 6 Huashizhong Fourth Lane, Chongwen District, Beijing, 2003